Budget Monitoring Control (BMC)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี


หากพบปัญหา/ข้อผิดพลาดการใช้งานระบบฯ
กรุณาแจ้ง นายณัฐพันธ์ สิงหาพรหม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ติดต่อ 099-7894596